Privatumo politika

EAST ISLAND SPA duomenų apsaugos politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1.      Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „EAST ISLAND“ buveinės adresas:  Žalgirio g. 88, Vilnius, juridinio asmens kodas 300131102  (toliau – mes), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus Jums lankantis UAB „EAST ISLAND “ centruose ar įsigyjant paslaugas mūsų interneto svetainėje: https://www.eastisland.lt/, toliau kartu – Interneto svetainė).

1.2.      Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų paslaugų vartotojai, Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.

1.3.      Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:

1.3.1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.3.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.3.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.3.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.3.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.3.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.3.7. Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.4.      Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1.      Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje ir naudojantis mūsų paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.

2.2.      Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.

2.3.      Pateikdami asmens duomenis, Jūs suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.4.      Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

2.5.      Jei Jūs Svetainėje įsigydami e-dovanų kuponą ar paslaugą pateikiate kito fizinio asmens duomenis, Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad pateikiami duomenys būtų tikslūs ir nepertekliniai atsižvelgiant į e-dovanų kuponų ar paslaugų pardavimo ir siuntimo paslaugų pobūdį.

2.6.      Prieigą prie duomenų turi IT ir serverio talpinimo paslaugų teikėjai, veikiantys kaip duomenų tvarkytojai, su kuriais mes kaip duomenų valdytojas esame sudarę reikiamos formos ir turinio susitarimus.

2.7.      Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems subjektams:

2.7.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

2.7.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

2.7.3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

2.7.4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

3. Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

3.1.      Vykdydami ūkinę komercinę veiklą, Klientams teikiame paslaugas. Atitinkamai, mes tvarkome savo klientų duomenis kaip duomenų valdytojas, kuriame duomenys būtini siekiant įvykdyti sutartį.

3.2.      Paslaugų teikimo tikslu tvarkome tokias asmens duomenų grupes:

3.2.1. Vardas;

3.2.2. Pavardė;

3.2.3. El. pašto adresas;

3.2.4. Telefono numeris.

3.3.      Duomenys surenkami tiesiai iš klientų.

3.4.      Tuo atveju, jei mūsų klientas įsigyja dovanų kuponą, mes taip pat tvarkome asmens, kuriam bus skirtas dovanų kuponas, vardą ir informaciją, kurią klientas nusprendžia pateikti sveikinimo tekste. Šie duomenys apie dovanų kupono gavėją tvarkomi išimtinai dovanų kupono išdavimo ir pagal paslaugų suteikimo tikslais.

4. Elektroninės prekybos vykdymas

4.1.      Siekdami suteikti Jums galimybę apsipirkti Interneto svetainėje esančioje elektroninėje parduotuvėje ir rezervuoti paslaugos laiką mes šios paslaugos teikimo tikslu tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

4.1.1. Vardas;

4.1.2. Pavardė;

4.1.3. Telefono numeris;

4.1.4. El. pašto adresas;

4.1.5. Pirkimo suma;

4.1.6. Jei atsiskaitote pavedimu – Jūsų banko sąskaitos rekvizitai.

4.2.      Jūsų asmens duomenų tvarkymo elektroninės prekybos vykdymo tikslu teisiniu pagrindu yra būtinybė tvarkyti pateikiamus duomenis siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurią Jūs sudarote įsigydami mūsų prekes.

 

5. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

5.1.      Teikėjas sutikimą davusių Interneto svetainės lankytojų ir klientų atžvilgiu vykdo tiesioginę rinkodarą. Atitinkamai, teisiniu tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindu yra kliento arba lankytojo duotas sutikimas.

5.2.      Klientas arba lankytojas, norėdamas gauti mūsų pranešimus ar kitus naudingus pasiūlymus, turi išreikšti savo sutikimą dėl to, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Jums nedavus sutikimo, mes nenaudosime Jūsų asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųsime reklaminių ar informacinių pranešimų. Sutikimas gali būti išreikštas esant tokioms aplinkybėms:

5.2.1. Klientas, atvykęs į mūsų padalinius, gali užpildyti kortelę ir parašu patvirtinti savo sutikimą dėl rinkodaros pasiūlymų gavimo.

5.2.5. Įvairių mūsų organizuojamų renginių ir kursų dalyviai, užpildę registracijos formas gali pažymėti savo sutikimą gauti rinkodaros pasiūlymus.

5.3.      Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu tvarkome tokias asmens duomenų grupes:

5.3.1. Vardas;

5.3.2. Pavardė;

5.3.3. El. pašto adresas;

5.3.4. Telefono numeris.

5.4.      Gauti asmens duomenys, priklausomai nuo tiesioginės rinkodaros pateikimo priemonės, rankiniu būdu perkeliami į naujienlaiškių siuntimo duomenų bazę (el. pašto adresai, vardai, pavardės) ir trumpųjų reklaminių pranešimų siuntimo duomenų bazę (tik telefono numeriai).

5.5.      Duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, nėra teikiami tretiesiems asmenims.

6. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

6.1.      Tvarkydami ir saugodami asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

6.2.      Paslaugų teikimo tikslais tvarkomi asmens duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio duomenų pateikimo momento.

6.3.      Tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi asmens duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio duomenų pateikimo momento.

7. Jūsų teisės

7.1.      Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą raštu ar el.paštu, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.

7.2.      Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

7.3.      Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą raštu ar el. paštu, reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam”).

7.4.      Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu info@eastisland.lt.

8. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas

8.1.      Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@eastisland.lt

8.2.      Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.

9. Informacija apie naudojamus slapukus, signalus ir panašias technologijas

9.1.  Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

9.2.   Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

9.3.  Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

9.3.1. Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad Interneto svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių konkrečios svetainės sričių;

9.3.2. Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti Interneto svetainės veikimą.

9.4.  Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

10. Facebook (pikselių žymos)

10.1.  Mes savo Interneto svetainėje naudojame “visitor action pixels” technologiją, teikiamą Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV arba, jei esate Europos Sąjungoje, Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Airija (toliau – Facebook).

10.2.  Tai leidžia stebėti vartotojų elgesį po to, kai jie nukreipiami į mūsų svetainę, spustelėję “Facebook” reklamą. Tai leidžia mums įvertinti “Facebook” skelbimų efektyvumą statistikos ir rinkos tyrimų tikslais. Tokiu būdu surinkti duomenys mums yra anoniminiai, t. y. mes nematome atskirų naudotojų asmens duomenų. Tačiau šie duomenys saugomi ir apdorojami “Facebook”, todėl mes informuojame Jus, remiantis mūsų žiniomis apie situaciją. “Facebook” gali susieti šią informaciją su “Facebook” paskyra, taip pat ją naudoti savo reklamavimo tikslais pagal “Facebook” duomenų naudojimo politiką https://www.facebook.com/about/privacy/. Galite leisti “Facebook” ir jos partneriams pateikti reklamas “Facebook” ir už jo ribų. Šiais tikslais Jūsų kompiuteryje gali būti išsaugotas slapukas.

10.3.  Teisinis šios paslaugos naudojimo pagrindas yra teisėtas duomenų valdytojo ar trečiųjų asmenų interesas. Galite nesutikti su Jūsų duomenų rinkimu “Facebook” pikseliu arba savo duomenų naudojimu “Facebook” skelbimų rodymui susisiekę šiuo adresu https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

10.4.  “Facebook” yra sertifikuotas pagal “Privatumo skydo” (angl. Privacy Shield) susitarimą ir todėl užtikrina, Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų laikymosi.

11. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

11.1.  Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1.  Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2.  Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

12.3.  Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.